Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2017

8020 45ae 390

kxodein:

😇

8034 7b97 390
8053 bb1d 390
8060 bc54 390

Promo

wilgotne-miejsca:

Mam już ładną liczbę obserwatorów i zaczynam ferie, więc szybkie promo.
By wziąć udział wystarczy zreblogować ten post i opcjonalnie zaobserwować mój blog. 

5 blogów wybiorę a 5 wylosuję więc każdy ma szanse. Jeśli liczba notek przekroczy 100, podniosę liczbę zwycięzców do 20 ( 10 wybranych, 10 wylosowanych) 
Czas do 30.01.2017

Powodzenia misie

8082 5e15 390
Nie wiem czy mam słuchać mózgu czy serca
I tak oba te organy od dawna mam w częściach
— (via mizofoni-a)

November 01 2016

shakybpd:

when u realize youre getting bad again but ur just like ¯\_(ツ)_/¯

8097 aeae 390

October 22 2016

8140 5802 390

October 17 2016

8157 9b92 390

September 30 2016

8198 5f79 390
8248 e4b5 390
8267 1107 390
8274 2ee0 390
8293 5ff1 390
8306 8cad 390
8319 5f0a

userboxesbypinklilies:

this user would kill and die for their friends

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl