Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

8157 9b92 390

September 30 2016

8198 5f79 390
8248 e4b5 390
8267 1107 390
8274 2ee0 390
8293 5ff1 390
8306 8cad 390
8319 5f0a

userboxesbypinklilies:

this user would kill and die for their friends

8334 51aa 390
8345 3c4b 390

byłem pełen miłości, teraz jestem po prostu rozjebany

Będzie istniał zawsze, pożerając każdą moją myśl - a moje serce na wieczność pozostanie w jego rękach.
— (via krople-deszczu)

odchodzisz już trzydziesty raz trzydziesty raz zostaję sam

Jego słowa bolały, ale ich brak jeszcze bardziej.
— (via krople-deszczu)
nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go starcę
— Obiecaj mi (via krople-deszczu)
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące
— Jakub Żulczyk
(via szeptem-pisane)
8381 2c5c 390

koszmarnie:

bang

February 02 2016

Nie liczy się to z kim rozmawiasz w ciągu dnia. Liczy się to o kim myślisz przed snem.
— empiryk (via empiryk)

February 01 2016

8417 6570 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl